Happy3w

审计信息工具AuditInfoUtils

2017.02.17
NC单据页下脚都会要求显示/编辑类似创建人、创建时间、修改人、修改时间等信息。 这些功能不需要自己一个个写代码,只要建好元数据(实现审计信息接口)并配置好字段映射,在创建和修改时AuditInfoUtils提供的API即可。 路径:nc.vo.pubapp.util.AuditInfoUtils 描述:审计信息工具类 API:
setAddAuditInfo(ISuperVO)
setAddAuditInfo(IBill[])
setUpdateAuditInfo(ISuperVO)
setUpdateAuditInfo(IBill[])
getAuditColumnMap(ISuperVO)