Happy3w

android-apk反编译-apktool

2016.12.09
apktool将apk反编译获取android中的资源文件及smalli代码,但它无法获取jar包,源程序中所有的代码被编译成smalli. 1、安装apktool https://ibotpeaches.github.io/Apktool/ 2、运行命令
java -jar apktool_2.2.1.jar d -o -f h:\temp\test.apk h:\temp\test
d:表示反编译 -o:表示输出文件 -f:如有文件冲突,强制覆盖 apk-是被反编译的apk文件 aaa是反编译后的存储的文件夹